Osobnostní testování aneb Big Five test

V moderní psychologii se pracuje s dosud novým pojetím pojmu osobnost. Jedná se o soubor více či méně stálých rysů, jenž se dá podle určitých pravidel změřit. Po dlouhém výzkumu, došli psychologové k názoru, že osobnost každého jedince se skládá z pěti základních rysů a tento model nazvali Big Five, který se reprezentuje osobnostním testem NEO-PI. Výsledné faktory jsou Otevřenost, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus. Velmi často se Big Five test využívá ve firmách při hledání vhodných kandidátů na vysoce postavené pracovní pozice. V personální praxi je Big five test stále více využíván, je to dáno tím, že je maximálně objektivní a v rámci možností spolehlivý. Další výhoda pak spočívá v tom, že je to levný způsob, jak lze zmapovat strukturu osobnosti.

Jak vypadá Big Five test

Big Five test má nejčastěji 45 - 60 otázek neboli tvrzení. Každý testovaný člověk přiřadí ke každému tvrzení body v rozmezí od 1 do 5. Když je součet bodů v jednotlivých skupinách mezi 4 – 9, znamená to slabý vliv daného faktoru na osobnost. Po celkovém sečtění výsledků se pak vypočítá celková osobnost daného člověka.

Big Five test a jeho nedostatky

Big five test je velmi rozšířený a psychology hojně využívaný, avšak i on má své určité nedostatky, které se snaží psychologové neustále odstraňovat. Jedním z největších problémů u tohoto typu testu je to, že někteří přespříliš motivovaní jedinci mohou v testu podvádět a na otázky odpovídají sociálně žádoucím způsobem. To je problém právě při hledání nových zaměstnanců. Dalším problémem jsou škály samotné, existuje totiž reálná šance, že uchazeči o zaměstnání vyjde v testu v jednotlivých fázích, že je nesvědomitý, uzavřený nebo neurotický, a i když to ve finále po celkovém vyhodnocení testu nebude patřit mezi hlavní rysy jeho osobnosti, může to mít negativní dopad na to, zda bude nebo nebude přijmut.

Big five test NEO-Pi a MBTI

V posledních letech byl proto test NEO-PI nahrazen osobnostním testem MBTI. Tento typ Big Five testu je vytvořen tak, aby výsledky byly přesné ale přesto pozitivní. Například pokud vezmeme škálu intuice, nikdy nevyjde to, že testovaný člověk má špatnou intuici, naopak se ukáže, ve které konkrétní oblasti pracovního zařazení má testovaný člověk intuici nejideálnější.

Big Five test MBTI má 4 škály, ze kterých lze složit až 16 unikátních typů. Škály MBTI jsou extraverze (introverze), smysly (intuice), myšlení (cítění), usuzování (vnímání). Avšak i tento Big Five test má své mouchy, kterou je to, že například testovaný člověk spadne do škály extraverze nebo introverze, většina lidí však spadá do obou škál (v něčem je extrovertní a v něčem introvertní), to však tento test neumí odhalit.